Komunikat dotyczący Praw Pacjenta w ZOZ

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAW PACJENTA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oraz prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych są prawami uregulowanymi w art. 9 i 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Prawem pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego jest również możliwość wyrażenia zgody na udzielenie informacji osobie trzeciej w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 ww. ustawy oraz możliwość udzielenia upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej (art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697), w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej: oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia i oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej,  albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Na kanwie obecnie obowiązujących regulacji prawnych wyróżnia się dwa  rodzaje upoważnień:

  1. upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta;
  2. upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame – stanowią  realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Osoba upoważniona za życia będzie nadal legitymować się prawem dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Upoważnienie udzielone w danym zakładzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy. Jednakże w sytuacji powtarzających się hospitalizacji u danego świadczeniodawcy, wcześniej udzielone przez pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego upoważnienie zachowuje moc prawną.

Informacja w powyższej sprawie oraz wzory upoważnień winny znajdować się na tablicach informacyjnych w placówkach oraz  na ich stronach internetowych.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

 

OŚWIADCZENIE PACJENTA
Dane pacjenta: Imię Nazwisko Pesel:………………………

Upoważniam Pana/Panią……………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Dane osoby upoważnionej:Adres zamieszkania…………..

Telefon kontaktowy……………………………………………….
…………………………………………………………………………

 

(data i czytelny podpis pacjenta )
Nie Upoważniam………………………………………………

………………………………………………………………………..

 

(data i czytelny podpis pacjenta )

1.Do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i
udzielonych świadczeniach zdrowotnych, zgodnie
z § 8pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dn. 21.12.2010 r. W sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznejoraz sposobu jej przetwarzania.
(Dz.U.Nr252 z dn. 21.12.2010r.
Poz.1697 z późniejszymi zmianami.)

 

 

OŚWIADCZENIE PACJENTA
Dane pacjenta: Imię Nazwisko Pesel:…………………………

Upoważniam Pana/Panią………………………………………….

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Dane osoby upoważnionej:Adres zamieszkania……………..

Telefon kontaktowy……………………………………………….

…………………………………………………………………………

 

(data i czytelny podpis pacjenta )
Nie Upoważniam…………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

(data i czytelny podpis pacjenta )

1.Do uzyskiwania dokumentacji medycznej, m.in.
w przypadku mojej śmierci,zgodnie z § 8pkt.2
Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dn. 21.12.2010 r.
W sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.(Dz.U.Nr252 z
dn. 21.12.2010r. Poz.1697 z późniejszymi zmianami.)

Dodaj komentarz